For Hua Qing
Du Fu
杂曲歌辞 入破第二

锦城丝管日纷纷
半入江风半入云
此曲只应天上去
人间能得几回闻 zá qǔ gē cí rù pò dì èr

jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn
bàn rù jiāng fēng bàn rù yún
cǐ qū zhī yìng tiān shàng qù
rén jiān néng dé jǐ huí wén Jincheng silk flute day mixed
Half enter river wind half enter cloud
This tune only should heaven on go
Human world able get how many times hear In Jincheng, music of silk and flutes mixes together all day,
Half goes to the river breeze, half goes to the clouds.
Music such as this should only go to heaven above,
In this human world, how many times can it be heard?