Four Rhymes to See Off Duke Yan Again at Fengji Station
Du Fu
奉济驿重送严公四韵

远送从此别
青山空复情
几时杯重把
昨夜月同行
列郡讴歌惜
三朝出入荣
江村独归处
寂寞养残生 fèng jì yì chóng sòng yán gōng sì yùn

yuǎn sòng cóng cǐ bié
qīng shān kōng fù qíng
jǐ shí bēi chóng bǎ
zuó yè yuè tóng xíng
liè jùn ōu gē xī
sān cháo chū rù róng
jiāng cūn dú guī chù
jì mò yǎng cán shēng Far escort from now on part
Green mountains in vain repeat feeling
When cup again grasp?
Last night moon together walk
Each prefecture eulogise cherish
Three reigns out enter honour
River village alone return place
Lonely recuperate remaining years After long escort, from now on we part,
Green mountains: in vain I repeat my emotion.
What day will we grasp the cup again?
Last night we travelled together under the moon.
In each region, you are eulogised and cherished,
In three reigns old and new you have been honoured.
I return alone to my riverside village,
To live the last of life in solitude.