Two Verses on the Yellow River
Du Fu
黄河二首

黄河北岸海西军
椎鼓鸣钟天下闻
铁马长鸣不知数
胡人高鼻动成群
黄河西岸是吾蜀
欲须供给家无粟
愿驱众庶戴君王
混一车书弃金欲 huáng hé èr shǒu

huáng hé běi àn hǎi xī jūn
zhuī gǔ míng zhōng tiān xià wén
tiě mǎ cháng míng bù zhī shù
hú rén gāo bí dòng chéng qún
huáng hé xī àn shì wú shǔ
yù xū gōng jǐ jiā wú sù
yuàn qū zhòng shù dài jūn wáng
hùn yī chē shū qì jīn yù Yellow river north bank sea west army
Hammer drum sound bell heaven under hear
Iron horse great cry not know number
Hu people tall nosed move great numbers

Yellow river west bank be my Shu
Wish must supply home without millet
Wish expel common people respect king
Equal one chariot book abandon gold jade On the north bank of the Yellow River, west of the sea, is an army,
Hammered drums and sounded bells are heard beneath the sky.
The armoured horses cry out loud, I cannot tell their number,
The high-nosed tribe of Hu are moving in great numbers.

On the western bank of the Yellow River lies my own Sichuan,
I yearn to do my duty and provide for my home, without millet.
I wish I could expel the horde in honour of my king,
And for one book or chariot I'd abandon gold and jade.