Welcome Rain on a Spring Night
Du Fu
春夜喜雨

好雨知时节
当春乃发生
随风潜入夜
润物细无声
野径云俱黑
江船火独明
晓看红湿处
花重锦官城 chūn yè xǐ yǔ

hǎo yǔ zhī shí jié
dāng chūn nǎi fā shēng
suí fēng qián rù yè
rùn wù xì wú shēng
yě jìng yún jū hēi
jiāng chuán huǒ dú míng
xiǎo kàn hóng shī chù
huā zhòng jǐn guān chéng Good rain know season
At spring be bring life
Follow wind secretly enter night
Moist thing soft without sound
Country road cloud all black
River boat fire alone bright
Dawn see red wet place
Flower heavy brocade government city The good rain knows its season,
When spring arrives, it brings life.
It follows the wind secretly into the night,
And moistens all things softly, without sound.
On the country road, the clouds are all black,
On a riverboat, a single fire bright.
At dawn one sees this place now red and wet,
The flowers are heavy in the brocade city.