Pure Brightness(Qing Ming) Festival

                                          qīnɡ  mínɡ

                                            清     明

                                                          tánɡ dù  mù

                                                             唐 · 杜  牧

                            qīnɡ mínɡ  shí   jíé    yǔ   fēn  fēn

                             清     明     时    节    雨    纷   纷,

                             lù  shànɡ xínɡ rén   yù  duàn hún

                             路     上     行    人    欲    断   魂。

                             jíè   wèn   jīǔ   jīā    hé   chù yǒu

                             借     问     酒    家    何    处   有,

                             mù  tónɡ  yáo  zhǐ  xìnɡ hūā cūn

                             牧     童     遥    指    杏    花   村。

评注:在清明时节的纷纷细雨中,乡间路上一位行人向牧童打听酒家以解愁绪。

Pure Brightness(Qing Ming) Festival

by Du Mu

It's drizlling thickly and profusely
On the Pure Brightness Day.
A wayfarer is overwhelmed with sorrows
On his way.
"Excuse me, can you tell me
Where to find a wineshop in the village?"
"Over there," the shepherd boy pointing to
The distant Apricot Blossoms Village.

Note & Commentary:

The pome describes a pedestrian travelling in the countryside in the midst of drizzling on the Qing Ming Festival, who asks a shepherd boy where to find a wineshop to dispel his sorrows.