Wǒ wànɡle shuō zàijiàn le.

我忘了说再见了。

I forgot to say goodbye.

Notes:

(wǒ): I

忘了(wànɡle): to forget

(shuō): to say

再见(zàijiàn): goodbye

(le): particle word

Example:

A:我忘了说再见了。

     Wǒ wànɡle shuō zàijiàn le.

     I forgot to say goodbye.

B:没关系。

     Méiɡuānxì.

     It doesn't matter.

Level: