Wǒmén láizì bùtónɡ de shìjiè.

我们来自不同的世界。

We're from different worlds. 

Notes:

我们(wǒmén): we

来自(láizì): come from

不同的(bùtónɡde): different

世界(shìjiè): world

Example:

A:我们来自不同的世界。

     Wǒmén láizì bùtónɡ de shìjiè.

     We're from different worlds. 

B:你来自火星?

     Nǐ láizì huǒxīnɡ?

     Are you from Mars?

Level: