Wǒmén méiyǒu ɡònɡtónɡ yǔyán.

我们没有共同语言。

We have nothing in common.

Notes:

我们(wǒmén): we

没有(méiyǒu): have no

共同(ɡònɡtónɡ): common

语言(yǔyán): language

Example:

A:你和Mary关系怎么样?

     Nǐ hé Mary ɡuānxì zěnmeyànɡ?

     How is your relationship with Mary?

B:我们没有共同语言。

     Wǒmén méiyǒu ɡònɡtónɡ yǔyán.

     We have nothing in common.

Level: