Tā kěndìnɡ hěn yǒuqián.

他肯定很有钱。

He must be rich.

Notes:

(tā): he

肯定(kěndìnɡ):must be

(hěn): very

有钱(yǒuqián): rich

Example:

A:他又去香港了。

     Tā yòu qù Xiānɡɡǎnɡ le.

     He went to Hong Kong again.

B:他肯定很有钱。

     Tā kěndìnɡ hěn yǒuqián.

     He must be rich.

Level: