Wǒmén kěyǐ zhǐwànɡ tā.

We can count on him.

我们可以指望他。

Notes:

我们(wǒmén): we

可以(kěyǐ): can

指望(zhǐwànɡ): to count on

(tā): him

Example:

A:我们可以指望他吗?

     Wǒmén kěyǐ zhǐwànɡ tā mɑ?

      Can we count on him?

B:我们可以指望他。

     Wǒmén kěyǐ zhǐwànɡ tā.

     We can count on him. 

Level: