Conversation concerning money is used in daily life everyday.Here you will find some business Mandarin Chinese vocabulary related to money.

Chinese

Pinyin

English

自动柜员机

zìdòng guì yuán jī

A.T.M.

银行券

yīnháng quàn

Banknote

票据

piàojù

Bill

单据

dānjù

Bill (alternate translation)

黑市

hēishì

Black Market

外币兑换局

wàibì duìhuàn jú

Bureau de Change

外币兑换所

wàibì duìhuàn suǒ

Bureau de Change (alternate translation)

现金

xiànjīn

Cash

出纳员

chū’nà yuán

Cashier

硬币

yìngbì

Coin

货币

huòbì

Currency

负债

fùzhài

Debt

汇率

huìlǜ

Exchange Rate

国际汇兑

guójì huìduì

Foreign Exchange

强势货币

qiángshì huòbì

Hard Currency

投资

tóuzī

Invest

法定债款

fǎdìng zhàikuǎn

Legal Tender

零用钱

língyòngqián

Petty Cash

弱势货币

ruòshì huòbì

Soft Currency

处理

chǔlǐ

Transaction

交易  

jiāoyì

Transaction (alternate translation)