Tāmen jìhuà mínɡnián yímín qù Fēnlán.

他们计划明年移民去芬兰。

They plan to immigrate to Finland next year.

Notes:

他们(tāmen): they

计划(jìhuà): to plan

明年(mínɡnián): next year

移民(yímín): to immigrate

(qù): to go

芬兰(Fēnlán): Finland

Example:

A:他们明年去哪儿?

     tāmen mínɡnián qù nǎr?

     Where're they going to next year?

B:他们计划明年移民去芬兰。

     Tāmen jìhuà mínɡnián yímín qù Fēnlán.

     They plan to immigrate to Finland next year.

Level: