Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
Zǎoshuì zǎoqǐ shǐ rén jiànkāng, fùyù yǔ cōngmíng.
早睡早起使人健康,富裕与聪明。

Easier said than done.
Shuō bǐ zuò róngyì.
说比做容易。

East or west, home is best.
Jīn wō yín wō, bùrú zìjǐ de gǒuwō.
金窝银窝,不如自己的狗窝。

Easy come, easy go.
Lái de róngyì qù dé kuài.
来得容易去得快。

Empty vessels make the most sound.
Mǎnpíng búhuì xiǎng, bànpíng xiǎng dīngdāng.
满瓶不会响,半瓶响叮当。

Enough is as good as a feast.
Zhīsuǒ jiézhì, shì kě ér zhǐ.
知所节制,适可而止。

Even a worm will turn.
Rén jí xuán liáng , gǒu jí tiàoqiáng.
人急悬梁,狗急跳墙。